Reklama zewnętrzna dzięki wyso­kiemu pozio­mowi oglą­dal­no­ści kształ­tuje wize­ru­nek firmy lub pro­duktu. Dzięki boga­temu zaple­czu i doświad­czo­nemu zespo­łowi spe­cja­li­stów świad­czymy sze­roki wachlarz usług z zakresu pro­duk­cji reklamowej. 
Reali­zu­jemy pro­jekty z zakresu gra­fiki kom­pu­te­ro­wej i DTP, z prze­zna­cze­niem do druku i dys­try­bu­cji elek­tro­nicz­nej. Posia­damy kom­pletne zaple­cze tech­niczne w tym stu­dio pro­jek­towe. Na każ­dym eta­pie two­rze­nia reklamy wizu­al­nej anga­żu­jemy wła­snych specjalistów.
Reklama zewnętrzna wymaga zło­że­nia jej ele­men­tów skła­do­wych. W tym celu nie­zbędna jest hala mon­ta­żowa i zaan­ga­żo­wa­nie odpo­wied­nio przy­go­to­wa­nych spe­cja­li­stów. Stwo­rze­nie odpo­wied­nich warun­ków mon­tażu ma ogromny wpływ na póź­niej­szą trwa­łość reklamy.

Kalen­da­rze trój­dzielne z indy­wi­du­al­nym pro­jek­tem
 w nakła­dzie już od 50 szt.!

Kalen­da­rze trój­dzielne z wypu­kła główką wraz z moż­li­wo­ścią stwo­rze­nia indy­wi­du­al­nego pro­jektuw nakła­dzie już od 50 sztuk.
Nie cze­kaj, już teraz sprawdź naszą ofertę!.

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ